Ubytovací řád

Provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen provozovatel) může ubytovat hosta, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Provozovatel má ve zvláštních případech právo nabídnout ubytovanému jiný než sjednaný pokoj/ apartmán, minimálně však stejné kategorie ubytování.

Provozovatel je povinen na základě potvrzené a zaplacené objednávky ubytování ubytovat hosta v den sjednaného nástupu k ubytování v čase od 16:00 h do 18:00 h. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

Host je oprávněn užívat pokoj/apartmán v ubytovacím zařízení po dobu, která byla sjednána potvrzenou a zaplacenou objednávkou ubytování. Host je povinen se z ubytování odhlásit poslední den sjednané doby ubytování, a to nejpozději do 10:00 h. Do této doby musí pokoj uvolnit a umožnit personálu kontrolu stavu pokoje/apartmánu a jeho vybavení. Nedodrží-li host tuto lhůtu, má provozovatel právo požadovat po hostovi zaplacení částky, která odpovídá ceně za další den ubytování v daném pokoji/apartmánu.

Ubytovaný host má právo využívat zařízení pokoje/apartmánu, vyhrazené dvoje posezení a vinný sklípek.

Ubytovaný host odpovídá v plném rozsahu za škody, které svým zaviněním/nedbalostí způsobí na majetku ubytovacího zařízení. Každou ztrátu či škodu na majetku ubytovacího zařízení a/nebo jeho zničení je host povinen neprodleně nahlásit provozovateli a uhradit v plné výši dle vyčíslení provozovatele, nebude-li o náhradě vzniklé škody dohodnuto mezi hostem a provozovatelem jinak. Při hrubém znečistění pokoje/apartmánu je host povinen zaplatit ubytovacímu zařízení paušální částku 1000,- Kč určenou na úhradu mimořádného úklidu pokoje/apartmánu. V případě ztráty klíče, který slouží ke vstupu do pokoje/apartmánu a veřejných prostor ubytovacího zařízení, je hostovi účtována částka 10.000,- Kč.

V pokojích/apartmánech nesmí ubytovaný host bez svolení pracovníka ubytovacího zařízení přemísťovat nábytek, matrace a vybavení pokoje/apartmánu, dále nesmí jakkoli zasahovat do elektroinstalací a dalších instalací pokoje/apartmánu. V pokojích/apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče s výjimkou spotřebičů určených k poslechu hudby, k osobní hygieně, mobilních telefonů a výpočetní techniky.

Host je povinen při každém opuštění pokoje/apartmánu zhasnout všechna světla, vypnout všechny spotřebiče včetně radiátoru v koupelně, uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna a zamknout dveře pokoje/apartmánu. Vchodové dveře penzionu a zadní dveře v posezení musí být uzamčeny stále.

Klimatizační jednotky se používají dle potřeby vždy při zavřených oknech a dveří, při vysokých teplotách na maximální snížení na 23°C, při nízkých teplotách na maximální zvýšení na 23°C.

V případě, že ubytovaný host shledá v ubytovacím zařízení nějaké závady, je povinen tyto závady neprodleně ohlásit pracovníkovi ubytovacího zařízení. Závažné závady, které narušují provoz ubytovacího zařízení, je pracovník ubytovacího zařízení povinen odstranit nejpozději do 24 hodin.

Všechny návštěvy na pokoji/apartmánu, které nejsou evidovány jako ubytované v ubytovacím zařízení, musí host nahlásit předem pracovníkovi ubytovacího zařízení.

Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm vyjma prostoru vyhrazeného pro kuřáky. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm se vztahuje i na všechny venkovní prostory včetně parkoviště. Ubytovaný host je povinen vyvarovat se takového jednání, které by zvyšovalo riziko vzniku požáru. V případě vzniku požáru je host povinen tento požár uhasit použitím instalovaných hasicích přístrojů a provést nutná opatření k zabránění jeho šíření, neprodleně ohlásit vznik požáru na linku 150 či 112 a pracovníkovi ubytovacího zařízení.

Každý ubytovaný host je povinen zabezpečit svůj majetek tak, aby nedošlo k jeho odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené platnými občansko-právními předpisy. Majetek ubytovaných hostů není pojištěn proti odcizení. Provozovatel nezodpovídá za škody na zaparkovaném vozidle, na věci ponechané ve vozidle a na živých zvířatech ubytovaných hostů.

Provozovatel učinil všechna opatření a splnil příslušná nařízení, aby zamezil vzniku nebezpečí úrazu nebo jakémukoli ohrožení zdraví ubytovaných hostů. Vzhledem k maximální snaze provozovatele zabránit vzniku výše uvedené situace, je každý host při nástupu na ubytování provozovatelem náležitě a dostatečně poučen, co stvrzuje přihlášením k ubytování a převzetím klíče od pokoje/apartmánu. Provozovatel při ubytování neposkytuje příslušné zdravotní či jiné pojištění. Provozovatel nenese zodpovědnost za újmu na zdraví ubytovaných hostů ani jím svěřených osob, která vznikla při běžném provozu zejména v souvislosti s nesprávným nebo neoprávněným používáním vybavení ubytovacího zařízení nebo neoprávněným vstupem do cizích prostor nebo porušením ustanovení platného ubytovacího řádu. Ubytovaní hosté jsou povinní neponechat jim svěřené osoby bez dozoru.

Ubytovaný host je povinen se chovat tak, aby nerušil noční klid v době od 22:00 h do 6:00 h.

Provozovatel nezodpovídá za hluk, jehož zdroj je mimo areál ubytovacího zařízení.

Provozovatel ubytování neumožňuje v ubytovacím zařízení ubytování domácích zvířat, pouze po předchozí domluvě.

Host je povinen se v průběhu ubytování v ubytovacím zařízení chovat v souladu s normami slušného chování.

Stížnosti a návrhy ubytovaných hostů přijímá a individuálně s nimi řeší provozovatel.

Host je povinen se seznámit s platným ubytovacím řádem a řídit se jeho ustanoveními. V opačném případě může být jeho ubytování v ubytovacím zařízení ukončeno ze strany provozovatele.

Hlášení v případech nouze nebo hrozícího nebezpečí:

Tísňové volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Provozovatel +420 608 782 702

Ubytovací řád je platný od 10.8.2017